خدمات ارتباطی ایرانسل
خدمات ارتباطی ایرانسل (تهران)
مخابرات و ارتباطات (تلکام)
  • تعداد پرسنل : بیش از ۱۰۰۰ نفر
  • وب سایت : http://irancell.ir
  • سال تاسیس : 2006
  • تخصص‌ها : -
  • امتیاز این شرکت : 2.9
خدمات ارتباطی ایرانسل

Fraud Investigation Specialist

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی حسابرسی و ریسک

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Billing and Charging Engineer

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی خدمات انفورماتیک

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Crisis Senior Specialist

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی حسابرسی و ریسک

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Customer Value Analysis Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی بازاریابی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Performance and Capacity Engineer

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی خدمات انفورماتیک

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Regulatory Economics Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی حقوقی و تنظیم مقررات

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Network Security Engineer (Technology)

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی شبکه

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Radio Planning Engineer (Vendor)

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی پیمانکار

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Data Science Design Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی بازاریابی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Regulatory Compliance Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی حقوقی و تنظیم مقررات

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Event Executive Administrator

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی بازاریابی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Brand Specialist

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی بازاریابی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Customer Value Planning Specialist

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی بازاریابی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Campaign Communication Specialist

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی بازاریابی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Support Services Senior Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی مدیریت یکپارچه تاسیسات و پشتیبانی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Media and Entertainment Systems Support Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی خدمات انفورماتیک

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

CPG Project Manager (Vendor)

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی پیمانکار

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

(Brand and Media Administrator(Contractor-6 Months

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی بازاریابی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Revenue Reports Analyst

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی مالی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Market Planning & Feasibility Study Senior Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی بازاریابی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

CAPEX Analyst

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی گروه پروژه

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

System Configuration Analyst

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی خدمات انفورماتیک

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

خدمات ارتباطی ایرانسل

Customer Insight Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی بازاریابی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Product Administrator

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی بازاریابی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Fraud Risk Management and Forensics Senior Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی حسابرسی و ریسک

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Finance Process Audit Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی حسابرسی و ریسک

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Legal Specialist: Contracts

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی حقوقی و تنظیم مقررات

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Customer Service Planning & Operation General Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی ارتباط با مشتریان

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Customer Value Analyst

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی بازاریابی

مهلت ارسال رزومه 1400/01/06

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Content Support Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی خدمات انفورماتیک

مهلت ارسال رزومه 1399/12/20

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

DG - Digital Services Planning & Analytical Reporting Specialist

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی دیجیتال

مهلت ارسال رزومه 1399/12/16

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

CS/IMS Core Planning Engineer

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی شبکه

مهلت ارسال رزومه 1399/12/16

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Financial Planning Analysis Manager

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی مالی

مهلت ارسال رزومه 1399/12/17

همکاری به صورت تمام وقت

خدمات ارتباطی ایرانسل

Enterprise Process Auditor

تهران, تهران

دسته‌بندی شغلی حسابرسی و ریسک

مهلت ارسال رزومه 1399/12/18

همکاری به صورت تمام وقت